Podwyższenia alimentów na dziecko może domagać się rodzic lub opiekun prawny małoletniego, który wcześniej uregulował sprawę obowiązku alimentacyjnego drugiego z rodziców w ramach prowadzonej sprawy rozwodowej, sprawy alimentacyjnej lub w formie ugody zatwierdzonej przed sądem.

Warto mieć świadomość, że sąd ustanawia alimenty z możliwością zmiany ich wysokości na podstawie pozwu o podwyższenie / obniżenie alimentów. Każda ze stron może żądać podwyższenia lub obniżenia już ustalonego świadczenia alimentacyjnego. Owe żądanie ma charakter pozwu i winno zawierać odpowiednią argumentację przemawiającą za koniecznością zwiększenia kwoty świadczenia alimentacyjnego.

Pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego lub miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Sprawa z zakresu podwyższenia alimentów jest zwolniona z opłaty sądowej. Warto wspomnieć, że po ukończeniu przez uprawnionego 18 roku życia może on złożyć pozew samodzielnie.

Przesłankami mówiącymi o konieczności podwyższenia wysokości alimentów są tak zwane usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów dziecka lub dzieci oraz możliwości zarobkowe bądź majątkowe zobowiązanego do alimentacji rodzica. Mówiąc prostszym językiem okolicznościami stanowiącymi podstawę do walki o wyższą kwotę świadczeń alimentacyjnych
od zobowiązanego są między innymi: jego awans i podwyżka, wygrana, odziedziczenie spadku, spłata kredytu, zakończenie leczenia, podjęcie nowych kursów lub studiów.

Należy mieć na względzie, że majątek oraz wysokość zarobków rodzica zobowiązanego do alimentacji są równie ważne, co jego możliwości i predyspozycje osobiste czy zarobkowe, których w pełni nie wykorzystuje. Zatem jeżeli rodzic ma wyższe wykształcenie z zakresu farmacji, a wykonuje pracę jako kasjer – sprzedawca w popularnym sklepie spożywczym, wówczas taka postawa może świadczyć o uchylaniu się od wykonywania lepiej płatnej pracy zarobkowej.

W innym przypadku konieczność zwiększenia wysokości alimentów wynika z istotnej zmiany usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka. Mogą one polegać zwłaszcza na wyższych kosztach wyżywienia i utrzymania z uwagi na skok rozwojowy i zmiany szkoły, rozpoczęcie studiów w innym mieście bądź kraju, choroba dziecka, konieczność podjęcia leczenia lub rehabilitacji.

W pozwie o podwyższeniu alimentów winno znaleźć się przede wszystkim wykazanie, że od wydania ostatniego wyroku w przedmiocie zasądzenia obowiązku alimentacyjnego nastąpiły istotne zmiany. Należy pamiętać także o wykazaniu wartości przedmiotu sporu. Aby to zrobić, trzeba odjąć aktualnie zasądzoną kwotę alimentów pomnożoną przez 12 miesięcy od kwoty żądanej w pozwie o podwyższenie alimentów również pomnożoną przez 12 miesięcy.

Adwokat Konrad Michał Kuć świadczy usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego na dziecko.

 

 

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59 ).

Grafika: Obraz Daniela Dimitrova z Pixabay