Oferta2021-09-07T12:39:44+02:00

Kancelaria adwokacka adwokat Konrad Michał Kuć we współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczy usługi z następujących dziedzin prawa:

Prawo handlowe i gospodarcze2019-10-21T14:18:03+02:00

KMK Business & Legal Advisory we współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczy usługi z następujących dziedzin prawa:

 • doraźna i kompleksowa pomoc prawna w prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach, której realizujemy:
  • obsługę prawną spółki cywilnej;
  • obsługę prawną spółki jawnej;
  • obsługę prawną spółki partnerskiej;
  • obsługę prawną spółki komandytowej;
  • obsługę prawną spółki komandytowo – akcyjnej;
  • obsługę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • obsługę prawną tzw. prostej spółki akcyjnej;
  • obsługę prawną spółki akcyjnej;
  • obsługę prawną spółki cichej;
  • obsługę prawną jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • compliance – dostosowanie stanu prawnego przedsiębiorstwa do stanu zgodności prowadzonej działalności z regulacjami prawnymi oraz aktami prawa wewnętrznego podmiotu gospodarczego;
 • organizacja i nadzór prawny nad prawidłowym prawnym przebiegiem spotkań organów podmiotu gospodarczego, w tym między innymi:
  • Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
  • Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
  • Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  • Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  • posiedzeń Zarządu,
  • posiedzeń Rady Nadzorczej
  • a także innych organów podmiotu gospodarczego;
 • sporządzanie projektów uchwał, protokołów zgromadzeń, a także innych niezbędnych dokumentów z przebiegu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i innych organów podmiotów gospodarczych;
 • reprezentacja interesów poszczególnych wspólników bądź akcjonariuszy podczas posiedzeń ww. organów;
 • sporządzanie projektów umów oraz statutów spółek osobowych i kapitałowych;
 • sporządzanie projektów umów handlowych na potrzeby realizacji zleceń i kontraktów Klienta;
 • negocjacje warunków umów z kontrahentami, nadzór nad prawidłową prawną realizacją inwestycji;
 • pomoc prawna przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji spółek handlowych;
 • pomoc prawna przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorcy krajowego i zagranicznego;
 • pomoc prawna przy czynnościach związanych z restrukturyzacją bądź upadłością spółki osobowej bądź kapitałowej;
 • pomoc prawna w pozyskiwaniu funduszy europejskich, w szczególności w ramach projektów badawczo – rozwojowych oraz współpracy uczelni i przedsiębiorcy (projekty B+R), sporządzanie biznesplanów na potrzeby danego projektu;
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania licencji, koncesji i zezwoleń na rzecz podmiotu gospodarczego.
Prawo kontraktowe2019-10-21T14:18:05+02:00

W zakresie prawa kontraktowego KMK Business & Legal Advisory świadczy usługi kompleksowego sporządzania umów cywilnoprawnych, negocjacji postanowień umownych w imieniu Klienta, a także aktualizacji obecnie obowiązujących umów. KMK Business & Legal Advisory świadczy usługi między innymi w zakresie następujących rodzajów umów:

 • umowa przedwstępna;
 • umowa sprzedaży;
 • umowa zamiany;
 • umowa dostawy;
 • umowa kontraktacji;
 • umowa o dzieło;
 • umowa o roboty budowlane;
 • umowa najmu;
 • umowa dzierżawy;
 • umowa leasingu;
 • umowa użyczenia;
 • umowa pożyczki;
 • umowa rachunku bankowego;
 • umowa zlecenia;
 • umowa agencyjna;
 • umowa komisu;
 • umowa przewozu;
 • umowa spedycji;
 • umowa ubezpieczenia;
 • umowa przechowania;
 • umowa składu;
 • umowa spółki;
 • umowa poręczenia;
 • umowa darowizny;
 • umowa przekazania nieruchomości;
 • umowa renty;
 • umowa adhezyjna;
 • umowa o dożywocie;
 • umowa o pracę;
 • inne umowy nienazwane zgodne z potrzebami Klienta.
Prawo zamówień publicznych2019-10-21T14:18:07+02:00

W zakresie prawa zamówień publicznych świadczymy kompleksowe usługi na rzecz Zamawiającego oraz Wykonawcy na które składają się następujące usługi:

Oferta dla Zamawiającego:

 • kompleksowa pomoc prawna w wyborze właściwego trybu organizacji zamówienia publicznego oraz przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • kompleksowa pomoc prawna w przygotowaniu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, między innymi:
  • specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
  • jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
  • projekty umów z Wykonawcami, Podwykonawcami i Podwykonawcami mianowanymi;
 • pomoc prawna w ocenie ofert;
 • pomoc prawna w obsłudze Zamawiającego w przypadku postepowania odwoławczego.

 

Oferta dla Wykonawcy:

 • analiza prawna i biznesowa dokumentacji przetargowej Zamawiającego;
 • pomoc prawna w przygotowaniu kompletnej oferty przetargowej oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania w zakresie interesu Wykonawcy;
 • kompleksowa pomoc prawna w dochodzeniu praw Wykonawcy w postępowaniu odwoławczym;
 • sporządzanie projektów umów na potrzeby postępowania przetargowego, między innymi:
  • umów z Podwykonawcami;
  • umów z Podwykonawcami mianowanymi;
  • umów konsorcjum.
Krajowy Rejestr Sądowy2019-10-21T14:18:09+02:00

W zakresie reprezentowania podmiotów gospodarczych i innych organizacji przed Krajowym Rejestrem Sądowym świadczymy kompleksowe usługi rejestracji oraz dokonywania pożądanych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na te usługi składają się między innymi:

 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka partnerska;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowa;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – fundacja;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – stowarzyszenie;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejska;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego);
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
 • wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa;
 • wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowa;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka partnerska;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo – akcyjna;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejska;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – stowarzyszenie;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – inna organizacja społeczna lub zawodowa;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego, (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego);
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzytelność;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciel – zmiana;
 • wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych;
 • wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych;
 • wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie układowe;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie naprawcze;
 • a także inne czynności związane z Krajowym Rejestrem Sądowym.
Upadłość i restrukturyzacja2019-10-21T14:18:12+02:00

W zakresie pomocy prawnej dotyczącej restrukturyzacji i upadłości podmiotów gospodarczych świadczymy kompleksowe usługi, na które składają się między innymi następujące czynności:

Postępowanie układowe:

 • weryfikacja przesłanek niewypłacalności podmiotu;
 • weryfikacja przesłanek dotyczących obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości podmiotu;
 • sporządzenie planu wdrożenia stanu upadłości w podmiocie,
 • ochrona członków zarządu spółki przez odpowiedzialnością cywilną i karną za długi podmiotu;
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości podmiotu;
 • sporządzenie wniosku o likwidację podmiotu;
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenia zajęcia rachunków bankowych;
 • pomoc prawna w sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa zadłużonego podmiotu w ramach postepowania upadłościowego;
 • pomoc prawna w zawieraniu układu w postepowaniu upadłościowym,
 • obrona podmiotu przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego oraz innych pism procesowych i wniosków wymaganych sytuacją podmiotu zagrożonego upadłością;

We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczy usługi z zakresu zastępstwa procesowego ww. zakresie.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne:

 • weryfikacja kondycji podmiotu gospodarczego w zakresie możliwości przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego;
 • analiza dokumentów korporacyjnych (wewnętrznych) podmiotu;
 • analiza przesłanek w zakresie złożenia wniosku o restrukturyzację;
 • sporządzenie planu restrukturyzacyjnego podmiotu;
 • reprezentacja podmiotu w negocjacjach z wierzycielami;
 • kompleksowa pomoc prawna w zakresie przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego;

We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczy usługi z zakresu zastępstwa procesowego ww. zakresie.

Windykacja2019-10-21T14:18:14+02:00

W zakresie windykacji należności świadczymy kompleksowe usługi na rzecz Wierzyciela, na które składają się między innymi następujące czynności:

 • negocjacje z dłużnikiem na etapie przedsądowym;
 • sporządzanie wezwań do zapłaty i monitów;
 • negocjacje z dłużnikiem na etapie postępowania mediacyjnego;
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym;
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu upominawczym;
 • sporządzanie pozwów w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu uproszczonym;
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu zwykłym;
 • sporządzanie wniosków o zabezpieczenie;
 • sporządzanie wniosków egzekucyjnych;
 • sporządzanie wniosków o wyjawienie majątku dłużnika.

We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczymy usługi z zakresu zastępstwa procesowego ww. zakresie.

Ochrona danych osobowych – RODO2019-10-21T14:18:16+02:00

W zakresie ochrony danych osobowych KMK Business & Legal Advisory oferuje:

 • analizę dotychczasowych rozwiązań podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych;
 • wdrożenie RODO w podmiocie przetwarzającym dane osobowe;
 • sporządzenie dokumentacji RODO obejmującą między innymi takie dokumenty jak:
  • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
  • Upoważnienia dla pracowników mających dostęp do danych osobowych;
  • Oświadczenia o poufności pracowników pracujących z wykorzystaniem danych osobowych;
  • Klauzule informacyjne przedstawione osobom, których dane osobowe są przetwarzane;
  • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i ich dokumentacja;
  • Dokument zgody osób, których dane są przetwarzane;
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • obsługę podmiotu gospodarczego w zakresie wykonywania obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.
Fundacje i stowarzyszenia2019-10-21T14:18:18+02:00

W zakresie pomocy prawnej dotyczącej fundacji i stowarzyszeń świadczymy kompleksowe usługi, na które składają się między innymi następujące czynności:

 • doraźna bądź stała obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń;
 • sporządzanie aktów założycielskich fundacji i stowarzyszeń;
 • rejestracja fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • obsługa prawna Walnych Zgromadzeń i Zebrań Członków fundacji i stowarzyszeń;
 • sporządzanie i projektów umów z pracownikami i wolontariuszami podmiotu;
 • pomoc prawna w likwidacji fundacji i stowarzyszeń.
Prawo cywilne2019-10-21T14:18:19+02:00

We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w zakresie wszelkich postępowań procesowych i nieprocesowych z gałęzi prawa cywilnego i rodzinnego.

Prawo nieruchomości i prawo lokalowe2019-10-21T14:18:22+02:00

We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i zastępstwo procesowe postępowań w zakresie prawa nieruchomości i prawa lokalowego, w szczególności oferujemy:

 • czynny udział w zebraniach członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • bieżące doradztwo i konsultacje organów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • sporządzanie umów, uchwał, wezwań do zapłaty, opinii prawnych i innych dokumentów;
 • prowadzenia negocjacji w imieniu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej w sprawach lokalowych, remontowych, w zakresie zadłużenia lokali członków;
 • prowadzenie spraw sądowych: o zapłatę, o eksmisję i innych wymaganych przez zastane okoliczności.
Prawo pracy2019-10-21T14:18:23+02:00

We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i zastępstwo procesowe postępowań w zakresie prawa pracy.

Prawo autorskie2019-10-21T14:18:25+02:00

We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i zastępstwo procesowe postępowań w zakresie prawa autorskiego.

Prawo administracyjne2019-10-21T14:18:27+02:00

We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i zastępstwo procesowe postępowań w zakresie prawa administracyjnego.

Prawo karne2019-10-21T14:18:29+02:00

We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i zastępstwo procesowe postępowań w zakresie prawa karnego, karnego skarbowego i karnego wykonawczego.

Upadłość konsumencka2019-10-21T14:18:30+02:00

W zakresie pomocy prawnej dotyczącej upadłości konsumenckiej świadczymy kompleksowe usługi, na które składają się między innymi następujące czynności:

 • weryfikacja kondycji prawnej i finansowej konsumenta w zakresie spełnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • prowadzenie upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach;
 • sporządzenie wszelkich niezbędnych dokumentów i wniosków w zakresie prowadzonego postępowania upadłościowego, w tym m.in:
  • wniosku o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych;
  • wniosku o upomnienie lub odwołanie syndyka;
  • sprzeciwu od listy wierzytelności;
 • wsparcie prawne w ochronie przed postepowaniami egzekucyjnymi i skargami pauliańskimi na każdym etapie postępowania upadłościowego, a także po jego zakończeniu.

We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczy usługi z zakresu zastępstwa procesowego ww. zakresie.

Delegowanie pracowników do krajów UE i poza UE2019-10-21T14:18:32+02:00

Pracownikiem delegowanym jest pracownik, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego państwa członkowskiego, niż państwa w którym pracuje na co dzień. KMK Business & Legal Advisory świadczy kompleksowe usługi w zakresie legalizacji pobytu, świadczenia pracy przez pracowników delegowanych w kraju innym niż macierzysty, a także oferuje sporządzanie dokumentacji pracowniczej wymaganej w każdym kraju Unii Europejskiej, USA, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi oraz po uzgodnieniu potrzeb pracodawcy – innych krajów świata.

Wynagrodzenie jest każdorazowo indywidualnie uzgadniane z klientem.

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami:

 • telefonicznie pod numerem +48 697-497-336
 • emailowo: office@kmklegal.pl
 • bądź poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na górze strony