POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU KMKLEGAL.PL
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KONRAD MICHAŁ KUĆ

 

Niniejsza Polityka prywatności stanowi realizację wymagań stawianych przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) (dalej: Regulamin).

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej kmklegal.pl należącej do KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KONRAD MICHAŁ KUĆ, posiadający numer NIP: 5632325621 oraz REGON: 368659455, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 32/34 lok. 46, 00-515 Warszawa (dalej: KMK).
 2. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://kmklegal.plw formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze strony KMK w celach niekomercyjnych.
 3. Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

 

§2. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. KMK używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu KMK zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz KMK w celu optymalizacji działań.
 6. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Dodatkowe dane osobowe, jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej usługi serwisu KMK.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawionych na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 3. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 

§3. Dane osobowe

 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem niniejszej strony, KMK pełni funkcję Administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. “RODO”. Danymi takimi są w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail podawany w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach serwisu KMK.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, a w szczególności udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym, przyjęcia zlecenia od Użytkownika, umówienia spotkania, spotkania on-line.
 4. Podstawa przetwarzania danych to zgoda Użytkownika oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu KMK.
 5. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zleceń Użytkowników, a w szczególności udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym, przyjęcia zlecenia od Użytkownika, umówienia spotkania lub spotkania on-line.
 7. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: office@kmklegal.pl.
 9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych tylko podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo podmiot przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 14. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

 

§4. Prawa autorskie

 1. Zawartość niniejszego serwisu KMK, w szczególności strony internetowej https://kmklegal.pl jest własnością KMK i pozostaje pod ochroną prawa autorskiego. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy. KMK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje indywidualnego wykorzystania treści zawartych na ww. stronie.
 2. Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron. KMK nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez Użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody Użytkowników serwisu.

 

§5. Postanowienia końcowe

 1. Ze względów technicznych w wyjątkowych sytuacjach może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z serwisu KMK, w szczególności strony internetowej https://kmklegal.pl.
 2. KMK nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności serwisu KMK, w szczególności strony internetowej https://kmklegal.pl spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od KMK.
 3. KMK zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej KMK.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2019 r.