REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KONRAD MICHAŁ KUĆ

§1. Postanowienia wstępne

 1. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.0.123) KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KONRAD MICHAŁ KUĆ, posiadający numer NIP: 5632325621 oraz REGON: 368659455, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 32/34 lok. 46, 00-515 Warszawa ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa:
 3. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 4. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 6. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.kmklegal.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§2. Określenia użyte w Regulaminie

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 1. Usługodawca – KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KONRAD MICHAŁ KUĆ, posiadający numer NIP: 5632325621 oraz REGON: 368659455, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 32/34 lok. 46, 00-515;
 2. Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu;
 3. serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: www.kmklegal.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
 4. usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 5. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 6. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 7. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

§3. Rodzaje usług

W ramach prowadzonego Serwisu Usługodawca świadczy następujące usługi:

 1. nieodpłatny dostęp do usług:
 • informacji zamieszczonych w Serwisie;
 • możliwości kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 1. odpłatny dostęp do usług:
 • doradztwa prawnego;
 • doradztwa prawnego on-line w czasie rzeczywistym poprzez komunikatory internetowe,
 • sporządzania projektów pism procesowych, sądowych, przesądowych, wniosków, podań i innych podobnych dokumentów, sporządzanie projektów umów, a także wszelkich innych oświadczeń woli.

§4. Warunki świadczenia usług

 1. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z usług jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Usługobiorca przez zleceniem wykonania usługi potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje ich postanowienia.
 3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu oraz Polityki Prywatności w każdym czasie.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

§5. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookies, posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Usługobiorców do Serwisu, w szczególności za szkody spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez użytkowników.
 4. Usługodawca informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

§6. Warunki świadczenia usług,
zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez zlecenie przez Usługobiorcę wykonania danej usługi oraz uprzednim dokonaniu płatności ustalonego wynagrodzenia Usługodawcy i zaksięgowaniu zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy.
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca świadczy usługi na podstawie zawartej umowy, na mocy której Usługodawca zobowiązuje się udzielić Usługobiorcy usługi drogą elektroniczną, w oparciu o przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli wymaga tego indywidualnie uzgodnione z Usługobiorcą zlecenie także przepisy innego kraju.
 4. W celu świadczenia usługi Usługobiorca w formularzu kontaktowym: „Zarezerwuj termin” lub „Zamów pismo” znajdującym się w serwisie www.kmklegal.pl przedstawia zagadnienie prawne, którego realizacją jest zainteresowany, Usługodawca zaś dokonuje wyceny przesłanego zagadnienia. Usługobiorca poza przedstawieniem zagadnienia prawnego, którego realizacją jest zainteresowany podaje również swój adres e-mail , imię i nazwisko oraz numer telefonu i ewentualne uwagi.
 5. Wycena usługi jest bezpłatna.
 6. Dokonanie wyceny następuje:
 • w dni robocze, w godzinach od 9 do 17 – w przewidywanym terminie do 16 godzin od momentu przedstawienia przez Usługobiorcę zagadnienia prawnego;
 • w soboty oraz dni ustawowo wolnych od pracy termin, o którym mowa w otrzymania wyceny wynosi do 48 godzin.
 1. Wycena uwzględnia w szczególności stopień skomplikowania sprawy, a także nakład pracy Usługodawcy w celu pełnego i rzetelnego zrealizowania usługi.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wyceny i udzielenia usługi, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany w ciągu 48 godzin od przedstawienia zagadnienia prawnego, którego realizacją jest zainteresowany – wraz z podaniem powodu odmowy realizacji usługi.
 3. Usługa może zostać opłacona poprzez przelew tradycyjny lub internetowy na rachunek bankowy Usługodawcy. Usługobiorcę obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z zapłatą za usługę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia wykonywania usługi następczo, po przesłaniu potwierdzenia wpłaty ustalonego wynagrodzenia na adres poczty elektronicznej office@kmklegal.pl.
 5. Usługobiorca, który chce otrzymać fakturę VAT dotyczącą wykonania Usługi, powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę niezwłocznie, w terminie do 7 dni od dnia wykonania usług
 6. Faktura wystawiana jest Usługobiorcy bez podpisu wystawcy na co Usługobiorca wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin .
 7. Faktura VAT jest wysyłana Usługobiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, a na żądanie faktura jest wysyłana także pocztą na adres wskazany Usługobiorcę, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Usługodawcy żądania.
 8. Faktura jest wystawiana tylko w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie wystawcy wpłaty za usługę. Po upływie tego okresu wystawienie faktury przez wystawcę będzie niemożliwe.

§7. Wyłączenie prawa odstąpienia

Dokonując opłaty za wykonanie usługi Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług i jest w pełni świadomy, że zgodnie art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta od tej chwili nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, w przypadku, gdy Usługodawca wykonał w pełni usługę.

§8. Autorskie prawa majątkowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie stanowią własność Usługobiorcy Majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie  należą do Usługodawcy i są chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z  dnia 4 lutego 1994 r.
 2. Treści zawarte w serwisie nie mogą być powielane i rozpowszechniane w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy.

§9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem niniejszej strony, KMK pełni funkcję Administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. “RODO”. Danymi takimi mogą być w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail podawany w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach serwisu KMK.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę w momencie akceptacji warunków zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności – co potwierdza zaznaczeniem odpowiednich okien „checkbox”. Zgoda na przetwarzanie przesłanych danych osobowych jest niezbędna do realizacji usług.
 3. Usługodawca oświadcza, że pozyskiwane dane gromadzone są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi oraz, że nie zostaną udostępnione postronnym podmiotom zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji usług przez Usługodawcę.

§10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres office@kmklegal.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Usługobiorcy, identyfikację usługi, wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji, wskazanie zakresu żądania Usługobiorcy.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła do Usługodawcy.
 6. Jeżeli składający reklamację nie wniósł zastrzeżeń w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi, wtedy uznaje się, że odpowiedź reklamacyjna została przyjęta w całości.
 7. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji przez Usługodawcę Usługobiorca wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.

§11. Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy, o ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, ograniczona jest do dwukrotności wynagrodzenia uiszczonego przez Usługobiorcę za usługę. Usługobiorca akceptuje powyższe postanowienie poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.

§12. Przepisy końcowe

 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie ze serwisu www.kmklegal.pl jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.
 2. Usługodawca zastrzega prawo do zablokowania dostępu do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:
 4. zmian danych zawartych w ramach serwisu;
 5. zmian parametrów technicznych serwisu;
 6. czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu całkowitego wycofania serwisu o czym powinien poinformować Usługodawcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu.
 7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 8. Regulamin wchodzi w życie od dnia 30 października 2019 r. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.