KMK Business & Legal Advisory we współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczy usługi z następujących dziedzin prawa:

 • doraźna i kompleksowa pomoc prawna w prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach, której realizujemy:
  • obsługę prawną spółki cywilnej;
  • obsługę prawną spółki jawnej;
  • obsługę prawną spółki partnerskiej;
  • obsługę prawną spółki komandytowej;
  • obsługę prawną spółki komandytowo – akcyjnej;
  • obsługę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • obsługę prawną tzw. prostej spółki akcyjnej;
  • obsługę prawną spółki akcyjnej;
  • obsługę prawną spółki cichej;
  • obsługę prawną jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • compliance – dostosowanie stanu prawnego przedsiębiorstwa do stanu zgodności prowadzonej działalności z regulacjami prawnymi oraz aktami prawa wewnętrznego podmiotu gospodarczego;
 • organizacja i nadzór prawny nad prawidłowym prawnym przebiegiem spotkań organów podmiotu gospodarczego, w tym między innymi:
  • Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
  • Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
  • Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  • Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  • posiedzeń Zarządu,
  • posiedzeń Rady Nadzorczej
  • a także innych organów podmiotu gospodarczego;
 • sporządzanie projektów uchwał, protokołów zgromadzeń, a także innych niezbędnych dokumentów z przebiegu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i innych organów podmiotów gospodarczych;
 • reprezentacja interesów poszczególnych wspólników bądź akcjonariuszy podczas posiedzeń ww. organów;
 • sporządzanie projektów umów oraz statutów spółek osobowych i kapitałowych;
 • sporządzanie projektów umów handlowych na potrzeby realizacji zleceń i kontraktów Klienta;
 • negocjacje warunków umów z kontrahentami, nadzór nad prawidłową prawną realizacją inwestycji;
 • pomoc prawna przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji spółek handlowych;
 • pomoc prawna przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorcy krajowego i zagranicznego;
 • pomoc prawna przy czynnościach związanych z restrukturyzacją bądź upadłością spółki osobowej bądź kapitałowej;
 • pomoc prawna w pozyskiwaniu funduszy europejskich, w szczególności w ramach projektów badawczo – rozwojowych oraz współpracy uczelni i przedsiębiorcy (projekty B+R), sporządzanie biznesplanów na potrzeby danego projektu;
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania licencji, koncesji i zezwoleń na rzecz podmiotu gospodarczego.