W zakresie pomocy prawnej dotyczącej upadłości konsumenckiej świadczymy kompleksowe usługi, na które składają się między innymi następujące czynności:

  • weryfikacja kondycji prawnej i finansowej konsumenta w zakresie spełnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • prowadzenie upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach;
  • sporządzenie wszelkich niezbędnych dokumentów i wniosków w zakresie prowadzonego postępowania upadłościowego, w tym m.in:
    • wniosku o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych;
    • wniosku o upomnienie lub odwołanie syndyka;
    • sprzeciwu od listy wierzytelności;
  • wsparcie prawne w ochronie przed postepowaniami egzekucyjnymi i skargami pauliańskimi na każdym etapie postępowania upadłościowego, a także po jego zakończeniu.

We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczy usługi z zakresu zastępstwa procesowego ww. zakresie.