W zakresie prawa zamówień publicznych świadczymy kompleksowe usługi na rzecz Zamawiającego oraz Wykonawcy na które składają się następujące usługi:

Oferta dla Zamawiającego:

 • kompleksowa pomoc prawna w wyborze właściwego trybu organizacji zamówienia publicznego oraz przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • kompleksowa pomoc prawna w przygotowaniu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, między innymi:
  • specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
  • jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
  • projekty umów z Wykonawcami, Podwykonawcami i Podwykonawcami mianowanymi;
 • pomoc prawna w ocenie ofert;
 • pomoc prawna w obsłudze Zamawiającego w przypadku postepowania odwoławczego.

 

Oferta dla Wykonawcy:

 • analiza prawna i biznesowa dokumentacji przetargowej Zamawiającego;
 • pomoc prawna w przygotowaniu kompletnej oferty przetargowej oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania w zakresie interesu Wykonawcy;
 • kompleksowa pomoc prawna w dochodzeniu praw Wykonawcy w postępowaniu odwoławczym;
 • sporządzanie projektów umów na potrzeby postępowania przetargowego, między innymi:
  • umów z Podwykonawcami;
  • umów z Podwykonawcami mianowanymi;
  • umów konsorcjum.