Mija blisko miesiąc od rozpoczęcia działania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Celem utworzenia CRBR jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji na temat osób fizycznych, które w sposób bezpośredni lub pośredni sprawują kontrolę nad spółką, tzw. beneficjentów rzeczywistych. Rejestr stanowi konsekwencje wprowadzenia w życie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.), która implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML).

Skutkiem wprowadzenia wyżej wymienionych przepisów jest powstanie nowego obowiązku zgłoszeniowego spółek prawa handlowego. Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 13 października 2019 r. są zobowiązane w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia przepisów w życie  do dokonania zgłoszenia określającego dane identyfikacyjne podmiotu gospodarczego w postaci przekazania do CRBR następujących informacji:

  • nazwy, formy organizacyjnej, siedziby, numeru KRS oraz NIP spółki;
  • danych identyfikacyjnych beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki podając jego: imię, nazwisko, PESEL (lub datę urodzenia w przypadku braku numeru PESEL), obywatelstwo, państwo zamieszkania, informację o wielkości i charakterze udziału lub przysługujących uprawnień.

Obowiązkową częścią zgłoszenia jest też oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości przekazywanych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zgłoszenia do CRBR dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłaszający jest zobowiązany do posiadania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dla spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym termin na dokonanie zgłoszenia mija 13 kwietnia 2020 r.

Nowopowstałe spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego są zobowiązane do wykonania niniejszego obowiązku w terminie 7 dni od daty wpisu. W przypadku zmiany w przedmiocie informacji z zakresu zgłoszenia termin ten wynosi 7 dni od daty zaistnienia zmiany.

Obowiązku zgłoszeniowego nie należy lekceważyć, ponieważ niedopełnienie w terminie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego spółki do CRBR zagrożone jest sankcją kary pieniężnej do wysokości 1 000 000 złotych.

Obowiązek zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz aktualizacji tych informacji dotyczy następujących spółek prawa handlowego:

  • spółki jawnej;
  • spółki komandytowej;
  • spółki komandytowo-akcyjnej;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • prostej spółki akcyjnej;
  • spółki akcyjnej, z wyjątkiem spółek publicznych.

 

Funkcjonujący Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych znajdą Państwo pod poniższym adresem: https://www.podatki.gov.pl/crbr/

 

Zgłoszenie do CRBR sprawia trudności? Skontaktuj się z nami.