W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny na próżno szukać definicji pojęcia lokal użytkowy. Wiedzę o tym, czym jest lokal użytkowy uzyskamy z treści §3 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z wolą ustawodawcy przez lokal użytkowy należy rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Podmiot posiadający lokal użytkowy w portfelu swoich uprawnień dysponuje między innymi prawem do najmu tego lokalu. Bezspornym jest okoliczność, że im większą wartość reprezentuje wynajmowany lokal, tym jakość umowy najmu lokalu użytkowego winna być wyższa.

Dlatego też sporządzając umowę najmu lokalu użytkowego należy pamiętać, aby ta spełniała dwie podstawowe funkcje: pozwalała stronom korzystać ze swoich uprawnień w sposób najbardziej zbliżony do ich oczekiwań oraz winna zabezpieczać każdą ze stron na wypadek nierzetelności drugiej strony.

 

Jakie są istotne elementy umowy najmu lokalu użytkowego?

Konstruując umowę najmu lokalu użytkowego należy zawrzeć w jej treści następujące istotne elementy :

 1.  data i miejsce zawarcia umowy;
 2. określenie stron, które pozwoli na ich jednoznaczne zidentyfikowanie;
 3. w przypadku reprezentacji bądź pełnomocnictwa do zawarcia umowy – stosowne dokumenty uwierzytelniające zakres umocowania;
 4. możliwie najdokładniejsze określenie lokalu użytkowego, który ma zostać wynajęty;
 5. czas trwania umowy (czy jest nieoznaczony, czy oznaczony);
 6. wysokość czynszu oraz sposób i termin płatności czynszu;
 7. informacje o stronie zobowiązanej do opłacania opłat eksploatacyjnych;
 8. opis sytuacji kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego oraz termin wypowiedzenia umowy;
 9. prawa i obowiązki stron umowy w zakresie adaptacji lokalu użytkowego;
 10. prawo do kontroli przez wynajmującego;
 11. zastrzeżenie bądź brak możliwości podnajmu lokalu użytkowego osobie trzeciej;
 12. formy zabezpieczeń umowy najmu lokalu użytkowego (kaucja, kara umowna, ubezpieczenie);
 13. właściwość sądu przed którym rozstrzygane będą ewentualne spory;
 14. podpisy reprezentantów stron.

 

Potrzebujesz doradztwa prawnego w zakresie sporządzania umowy najmu lokalu użytkowego? Skontaktuj się z nami.

Konrad Michał Kuć