Rozwód  bez orzekania i winie (inaczej: rozwód za porozumieniem stron) jest jednym ze sposobów rozwiązania małżeństwa, w którym żaden z małżonków nie ponosi winy za jego rozpad. Uważa się że, to najprostszy i najszybszy rodzaj zakończenia małżeństwa. Nie sposób nie podkreślić, iż jest to również forma najbardziej przychylna portfelowi. W razie rozwodu z orzekaniem o winie należy uiścić opłatę sądową w kwocie 600 zł. W przypadku zaś rozwodu za porozumieniem stron, co prawda na początku osoba, która wnosi pozew o rozwód, także dokonuje opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Niemniej jednak jeśli sprawa zakończy się wyrokiem bez orzekania o winie, wówczas połowa opłaty sądowej w wysokości 300 zł zostanie jej zwrócona. Dodatkowo były małżonek, wobec którego orzeczono winę jest zobowiązany zwrócić stronie powodowej połowę tych kosztów, czyli 150 zł.

Złożenie pozwu o rozwód za porozumieniem stron jest możliwe jedynie w przypadku zgodnej decyzji obydwojga z małżonków dotyczącej rozstania. Brak udowadniania winy stanowi sytuację o tyle korzystną, że strony nie muszą obarczać siebie nawzajem winą za problemy w ich pożyciu małżeńskim. Takie rozwiązanie jest zatem korzystne dla zdrowia obydwojga z małżonków, którzy zdecydowali się zakończyć wspólną drogę oraz dla ich wspólnych dzieci, które bez względu na wiek czy doświadczają konsekwencji rozstania rodziców. Niezwykle ważne jest, aby dołożyć wszelkich starań, żeby droga ku zakończeniu związku małżeńskiego była jak najbardziej spokojna dla wszystkich stron.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Trzeba mieć na względzie, iż rodzaj rozwodu ma wpływ na alimenty pomiędzy byłymi małżonkami. W razie rozwodu za porozumieniem stron można żądać alimentów od byłego małżonka tylko, jeśli drugi z byłych małżonków znajdzie się w złej sytuacji materialnej, czyli niedostatku. W praktyce zaś takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko. Jednakże przy rozwodzie z orzekaniem o winie można żądać alimentów od byłego małżonka, jeżeli został on uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa oraz jeżeli po rozwodzie sytuacja materialna drugiego z byłych małżonków uległa istotnemu pogorszeniu.

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci

Orzeczenie przez sąd winy za rozpad małżeństwa wobec jednego z małżonków ma wpływ jedynie na alimentację pomiędzy byłymi małżonkami. Nie ma zaś wpływu na wysokość alimentów na rzecz ich małoletnich dzieci. Wysokość alimentów na dziecko każdorazowo ustalana jest na podstawie innych kryteriów takich jak chociażby możliwości zarobkowe każdego z rodziców oraz usprawiedliwione potrzeby dziecka. Wobec czego, w takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy to jedna ze stron jest wyłącznie winna rozpadu małżeństwa, czy też winę za to ponoszą obydwoje byli małżonkowie.

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Co do zasady obydwoje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Zwykle rozwód za porozumieniem stron nie wpływa na sposób podziału majątku między małżonkami. Warto wiedzieć, że podział majątku po rozwodzie nie może zostać przeprowadzony na niekorzyść małżonka niewinnego.

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59 ).
  2. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1398).

adw. Konrad Michał Kuć

źródło grafiki: Pixabay/Tumisu